Cele i działania

Komisji Terminologii Chemicznej

Terminologia chemiczna spełnia istotna rolę informacyjną przy identyfikacji i jednoznacznym określaniu zarówno związków chemicznych jak i różnorodnych procesów. Jest ona podstawowym elementem naukowego języka mówionego, nie tylko w zakresie chemii, ale i nauk pokrewnych takich jak farmacja, biochemia, biologia cząsteczkowa, etc. W formie pisemnej stanowi ona ważny element opracowań naukowych, patentów, różnorodnych podręczników, jak i niektórych dokumentów urzędowych (np. dokumentów celnych). Tym samym w Polsce muszą być opracowane i publicznie udostępnione jednoznaczne zasady terminologii chemicznej (w tym nomenklatury chemicznej), zgodne przy tym z zasadami stosowanymi w innych krajach europejskich i tymi zalecanymi przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.

Jednolitość terminologii chemicznej a w tym nomenklatury związków chemicznych jest nie tylko konieczna w nauce, ale również w dokumentach urzędowych i innego typu publikacjach. Jednoznaczność stosowanych słów i zwrotów pozwala na precyzyjne określenie związków chemicznych i ich form, procesów chemicznych, etc. Ma to ogromne znaczenie w wielu dziedzinach gospodarki, regulacjach prawnych dotyczących prócz stricte związków chemicznych, również tych dotyczących np. produktów leczniczych, importu i eksportu różnorodnych surowców i produktów, ochrony środowiska.

Tym samym podstawowe cele i zadania Komisji Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego są następujące:

  • działania w celu ujednolicania terminologii chemicznej w różnych dziedzinach nauki i gospodarki,
  • opracowywanie porad i opinii językowych z zakresu terminologii chemicznej na rzecz administracji, podmiotów gospodarczych i szkolnictwa,
  • promocja stabilności i uniwersalności terminologii chemicznej, przy zapewnieniu jednoznaczności terminów chemicznych,
  • uzgadnianie z Radą Języka Polskiego i Komitetem Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk wprowadzanych neologizmów i adaptowania słów obcojęzycznych w polskiej terminologii chemicznej
  • aktualizacja polskiej terminologii chemicznej (w tym nomenklatury) w oparciu o opracowania Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej,
  • wykonywanie innych prac dotyczących terminologii chemicznej.